حل کامل حل المسائل کامل فیزیک هالیدی جلد اول ویرایش دهم - مکانیک

حل کامل حل المسائل کامل فیزیک هالیدی جلد اول ویرایش دهم - مکانیک

حل کامل حل المسائل کامل فیزیک هالیدی جلد اول ویرایش دهم - مکانیک

حل المسائل کامل

فیزیک    هالیدی

جلد   اول

مکانیک      و       گرما

کیفیت  عالی

مبانی فیزیک تحت نام وعنوان فیزیک هالیدی یک مجموعه ی نفیس وباارزش از کتابهای بنیادی ومفاهیم بنیادی فیزیک است که شامل مفاهیم بنیانی وریشه ای فیزیک ازجمله مکانیک وگرما در قوانین نیوتون والکتریسیته ومغناطیس درقوانین الکتروستاتیک ماکسول کلاسیک و شاره ها ونور قوانین سیالات ونور وفرنل وعدسی ها وآیینه ها درسه جلد کامل دربردارنده ی کلیه مفاهیم لازم برای یادگیری اصولی فیزیک است به صورتی که فیزیک مدرن ومراتب بالاتر آن مثل مکانیک کوآنتومی فیزیک کوآنتوم فیزیک هسته ای و....را بدون تسلط کامل بر مبانی فیزیک یعنی همین مجموعه کتب فیزیک هالیدی نمی توان درک کرده یا ره آوردی جدید به آن افزود

کل دوره چهارساله ی کارشناسی فیزیک مربوط به همین تسلط ویادگیری کامل مبانی ابتدایی فیزیک است چراکه واقعأ فهم مفاهیم جدیدالورود به فیزیک مدرن وکوآنتومی همگی ریشه درقوانین بنیادی نیوتون بخصوص قانون دوم وقوانین الکترومغناطیس کلاسیک ماکسول دارد

محصول حل المسائل کامل وفارسی کل سه جلد فیزیک هالیدی حل المسائل کامل وفارسی کامل مجموعه ی سه جلدی فیزیک هالیدی قبلأ درهمین فروشگاه عرضه شده واکنون نیز درلیست محصولات بوده وقابل دریافت است بنام حل وتشریح کامل وفارسی فیزیک هالیدی سه جلد حل المسائل کامل فارسی

این محصول حل المسائل کامل حل مسائل فیزیک هالیدی جلد اول با نام حل المسائل فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک وگرما است که درنسخه ی اصلی دریک فایل اصلی pdf در315 صفحه دریک فایل zip ارایه شده است

https://golzarimarket.sellfile.ir

فروشگاه اینترنتی جمهور


اینجا هم مشاهده کنید